Geisha | Sensei

Geisha | Sensei Murano glass collection@2012